--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ --> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ
TÜRKÇE DERSİMİZ
Türkçe Dersi Bilgi&Paylaşım

Zamirler (Adıllar)

ZAMİR ( ADIL )
İsimlerin yerine kullanılan kelime veya eklere denir. Zamirler isimlerin aldığı ekleri alabilirler. Cümlede isimmiş gibi kullanılırlar.
Ör: Ahmet kitabı masaya bırakmış.          
O, bunu, buraya bırakmış.    ( Ahmet=O, kitabı=bunu, masaya=buraya)

1-Şahıs (Kişi) Zamiri: 
Kişi isimlerinin yerine kullanılırlar.
ben, sen, o, biz, siz, onlar

2 - Dönüşlülük zamiri
NOT1: 
“kendi” sözcüğü de şahıs zamiri olarak kullanılır. 
Buna dönüşlülük zamiri de denir.
kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri

3- İşaret Zamiri: 
İsimlerin yerini işaret ederek tutarlar.
bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar,burası, şurası,öteki, beriki…

4- Belgisiz Zamir: 
İsimlerin yerini belirli belirsiz tutarlar.
bazı, kimse, hepsi, herkes, bazıları, hiçbiri, tümü…

5- Soru Zamirleri: 
İsimlerin yerine soru yoluyla geçerler. 
Ne, nerede, hangisi, kaçı, kim…

NOT2:  
“O ve onlar” sözcüğü bir insan isminin yerine kullanılırsa kişi zamiri; insan dışındaki bir varlık yerine kullanılırsa işaret zamiridir.
Ör: O, ders çalışmıyor. (Kişi Z.)
       O, demirden yapılmıştır. (İşaret Z.)     

NOT3: 
Dönüşlülük zamiri başka bir zamirle beraber kullanılabilir.
Ör: Buraya ben kendim geldim.

NOT4:
Bazı kelimeler hem zamir hem de sıfat olarak kullanılır. Eğer kelime bir ismin yerine kullanılırsa zamir, ismin önüne gelerek onu etkilerse sıfattır. 
Ör: Şu adam, benim babamdır. ( Şu sözcüğü ismi etkilediği için sıfattır.)
Ör: Şu, en sevdiğim elbisedir. ( Şu sözcüğü ismin yerine kullanıldığı için zamirdir.)

Ek Halindeki Zamirler
1 – İlgi Zamiri: 
ismin yerini tutan “ki” ekidir.
Ör: Onunki daha güzel. (Onun kıyafeti)

2- İyelik Zamiri: 
isimlerin sonuna eklenip onların kime ait olduklarını belirten ekleridir.         “-m,-n,-i,-miz,-niz,-leri”
Ör: evim  (benim evim)      kitapları (onların kitapları)

NOT5: 
İyelik eki ile şahıs ekleri birbirine karıştırılmamalıdır. İyelik eki isimlere;  kişi ekleri fiillere gelir.
İyelik eklerinde “benim, senin, onun” şahıs eklerinde ise “ben, sen, o” anlamı vardır.

Ör: Kardeşim, bu aralar ders çalışmıyor. Kardeşim sözcüğü dikkat  edilirse isimdir. Aynı zamanda benim  (kardeşim) anlamı vardır. 

Ör: Sabaha kadar ders çalıştım. Çalıştım sözcüğü dikkat  edilirse fiildir. Aynı zamanda ben (çalıştım) anlamı vardır. 
--> --> --> TÜRKÇE DERSİMİZZ